Zodiak

 

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK zlokalizowany będzie w wyremontowanym i dostosowanym do nowych funkcji dawnym pawilonie Zodiak, stanowiącym element Ściany Wschodniej, najważniejszego założenia urbanistycznego stolicy. Dzięki doskonałej lokalizacji Warszawa zyska centralnie położony i widoczny w przestrzeni punkt  znaczeniu kulturalnym i społecznym.
Przywrócenie świetności temu obiektowi wpisuje się w program rewitalizacji całego zespołu Ściany Wschodniej (odnowiony Pasaż Wiecha, remont i nadbudowa Domów Centrum, plany przebudowy Rotundy). Przekształcenie zaniedbanego budynku i nadanie mu nowej wartościowej funkcji jest też symbolem poszanowania dziedzictwa architektonicznego stolicy i podkreśla związek przeszłości z przyszłością miasta.

zdk_wiz-dzien


[co]  
Zodiak to:

Forum debaty publicznej na temat przestrzeni miasta, z której mieszkańcy i projektanci czerpią nieustającą inspirację

Laboratorium pomysłów na Warszawę – miasto z wizją: nowoczesne i dynamicznie rozwijające się, przyjazne i otwarte na potrzeby mieszkańców, twórczo rozwijające swoją bogatą tożsamość

Miejsce eksperymentu – budowania i badania prototypów, wdrażania innowacyjnych pomysłów na miasto, tworzenia dobrych praktyk

Pawilon ekspozycji – wiedzy, pomysłów, kultury, sztuki, dziedzictwa Warszawy

Nowa atrakcja turystyczna – położony w samym centrum miasta, eksponowany w przestrzeni punkt o znaczeniu kulturalnym i społecznym

Symbol tożsamości Warszawy – projekt przywracający do życia perłę powojennego modernizmu – bar Zodiak – łączący w ten sposób przeszłość z przyszłością miasta

Archiwum wiedzy – o warszawskich projektach i architektach, począwszy od lat czterdziestych ubiegłego wieku


[dla kogo]   Zodiak jest miejscem promocji i tworzenia wiedzy i kultury, skierowanym do:

Mieszkańców Warszawy – dzisiaj mieszkańcy chcą współdecydować o kształcie otaczającej nas przestrzeni i uczestniczyć w debacie o architekturze

Architektów – jednocześnie współtwórcy i odbiorcy obrazu miasta, architekci potrzebują wpisania swojej twórczości w szeroki kontekst wiedzy o mieście

Studentów – pomimo kształcenia zorientowanego na indywidualizm studenci rozumieją jak ważna jest rola działania w grupie i korzystanie z doświadczeń innych

Naukowców – badacze zagadnień miasta powinni mieć miejsce swobodnego dostępu do wiedzy i wymiany doświadczeń

Dzieci i młodzieży – młodzi uczestnicy miejskiego życia chcą poznawać otaczający ich świat poprzez tworzenie i eksperymentowanie

Seniorów – osoby starsze, nawet jeśli nie są już aktywne zawodowo, nadal chcą uczestniczyć w tworzeniu przestrzeni miejskiej, uwzględniającej także ich potrzeby.


[po co / główne cele i działania]    Zodiak / otwarty dialog

Zodiak jest miejscem dostępnym i otwartym dla wszystkich, w którym wiedza i informacja przekazywane są w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Dzięki temu mieszkańcy uczestniczą w publicznej debacie w sposób świadomy i aktywny, przyczyniając się wraz z twórcami architektury do budowania kultury architektonicznej Warszawy.

Przejrzyste i jasne standardy przekazywania wiedzy i informacji o kierunkach rozwoju miasta sprzyjają budowaniu wspólnoty mieszkańców Warszawy. Zebranie i uporządkowanie informacji o mieście w jednym miejscu znacząco ułatwia do niej dostęp.

Zodiak / odpowiedzialna architektura

Wyzwania dzisiejszego życia – zagrożenia ekologiczne i ekonomiczne, zanieczyszczenie  środowiska, pilna potrzeba rewitalizacji, konieczność dostosowywania architektury do zmieniającego się zapotrzebowania użytkowników – wymagają wypracowanie nowego podejścia do kształtowania miasta.

Chcemy, żeby jakość otaczającej nas przestrzeni postrzegana była jako szczególna wartość, przekładająca się na jakość życia mieszkańców miasta we wszystkich jego aspektach.

Dlatego też Zodiak jest przestrzenią promocji i prezentacji konkursów architektonicznych i wartych uwagi wizji rozwoju miasta, odbywają się tutaj wykłady, dyskusje, prezentacje, pokazywane są filmy o tematyce związanej z architekturą, organizowane są warsztaty kierowane zarówno do twórców jak i do odbiorców architektury.


Zodiak / interdyscyplinarny eksperyment

Zodiak, poprzez realizację swojego programu, nastawiony jest na wytwarzanie oraz popularyzację nowej wiedzy dotyczącej działania miasta, jego architektury oraz jakości życia mieszkańców Warszawy.

Zodiak to miejsce dla promowania innowacyjnych rozwiązań. Nowe rozwiązania miejskie będą tworzone i eksponowane zarówno w samym pawilonie jak i na placu przed Zodiakiem, stanowiącym przedłużenie przestrzeni ekspozycyjnej i warsztatowej.

Prowadzone eksperymenty nastawione będą na interdyscyplinarne podejście do architektury – łączenie profesjonalistów wielu dziedzin wiedzy o mieście oraz czerpanie z doświadczenia jego mieszkańców i użytkowników.


Zodiak / bogata kultura

Przestrzeń miejska jest wieloaspektowa – buduje ją nie tylko architektura, ale też sztuka, aktywności społeczne, symbolika i opowieść – składające się na szeroko rozumianą kulturę. Zodiak jest miejscem spotkania różnych przejawów kultury miasta, poprzez ekspozycje, warsztaty, wydarzenia, happeningi, działania popularyzatorskie i edukacyjne.

Ważnym składnikiem Zodiaku jest klubokawiarnia – naturalne miejsce nieformalnych spotkań i ożywionej dyskusji oraz księgarnia – fizyczna i internetowa, której szerokie zasoby dają dostęp do najnowszej wiedzy o architekturze.

Prowadzimy multimedialne archiwum architektury Warszawy – konkursów i projektów wraz z bazą wiedzy o warszawskich projektantach. Każdy może mieć do niego dostęp, każdy może je również współtworzyć z profesjonalną pomocą i weryfikacją.

zdk_wiz-wieczor

zodiak-wizki-kalata-z-pw